Криничанський заклад загальної середньої освіти Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

Освітня програма

«Погоджено»     

на засіданні

педагогічної ради школи

від 31.08.2018

протокол № 10

 

                «Затверджую»

 Директор   Криничанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

 Шмигельський А.С. __________

  

 

 

 

 

 

Освітня програма

   Криничанського закладу загальної середньої  освіти   

  І-ІІ ступенів Солонянської районної ради

Дніпропетровської області  

 

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділи освітньої програми

 

Розділ 1 .  Призначення школи  та засіб її реалізації

 

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи

 

       Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та  застосовування в ньому педагогічних технологій

 

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Розділ 8. Структура навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1

 Призначення школи  та засіб її реалізації

 

Призначення школи полягає в наданні  якісної   загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме

 уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

 надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

  Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через  два рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років.

 

 

 

Розділ 2 

Опис "моделі" випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності  випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

·      випускник школи добре проінформована особистість;

·     прагне до самоосвіти та вдосконалення;

·  готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави ;

·       є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

·       свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

·       мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Наш випускник - свідомий громадянин  і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у  майбутнє.

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної,   загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

 

Програма початкової освіти   окреслює   підходи до   організації   єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти.

Початкова освіта здобувається  з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення які будуть   подані в рамках навчальних планів:

для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.  

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей; 

природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

     технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

   інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;

  соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

 громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

  мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

  фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь  реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ. (додаток 1)

Для 2-4 класів розроблена на виконання   постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно  до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407)  з української мовою навчання  з вивченням мови національної меншини.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової. (додаток 2)

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.  

Освітня програма базової середньої освіти   окреслює  організацію закладом  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової  освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план  основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів,  що розширюють світоглядне спрямування. (додаток 2)

 

 

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проведяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.  

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІКкомпетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

 

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

 

 

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника  

 

Розділ 8

Структура навчального року

 

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальноої  середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2018/2019 навчальний рік розпочинається   01 вересня 2018 року та закінчується не пізніше 1 липня 2018 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 01.09.2018 по 28.12.2018; ІІ семестр - з 14.01.2019 по 24.05.2019.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 29.10.2018 по 04.11.2018; зимові канікули - з 29.12.2018 по 13.01.2019; весняні канікули - з 25.03.2019 по 31.03.2019.  

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2019 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА).

 Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти  Солонянської районної  ради.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2019 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

 Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 830 до 14.45 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться дві великі перерви по 20 хвилин: з 1105 до 1125; з 1205 до 1225

При складанні робочого навчального плану на 2018/2019 навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

(додаток 1)

Навчальний план

Криничанський заклад загальної середньої  освіти І-ІІ ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області

початкової школи з українською мовою навчання

1 клас (О.Я.Савченко)

Затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 № 407

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

Разом

Мовно - літературна  

іншомовна

Українська мова

7

7

 Англійська  мова

2

2

Математична

Математика

4

4

 Я досліджую світ

 

Природознавство

2

2

  Основи здоров'я

1

1

Мистецька

 Музичне мистецтво

1

1

 Образотворче мистецтво

1

1

Технологічна

Трудове навчання

 1

1

 

 

 

  Фізкультурна

Фізична культура**

3

3

Усього

19+3

22

  Українська мова (факультатив)

 

 1

1

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

23

23

         

                                                               

 

Керівник закладу                    А.С.Шмигельський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 2)

Навчальний план

Криничанський заклад загальної середньої  освіти І-ІІ ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області

початкової школи з українською мовою навчання

2-4 класи (додаток 1)

Затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 № 407

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

21

Іноземна мова (англійська мова)

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

3

1

1

1

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

Усього

20+3

21+3

21+3

62+9

 Російська мова (факультатив)

1

1

1

3

Українознавство  (факультатив)

1

1

1

3

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

25

 

26

26

 77

             

                                                                

 

 

 

Керівник закладу                    А.С.Шмигельський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 3)

 

Навчальний план 

 Криничанський заклад загальної середньої  освіти І-ІІ ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 з навчанням українською мовою

 5-9 класи  (додаток 1)

Затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 № 405

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

5/11

6/8

7/7

8/9

9/4

Раз

ом

 

Всього

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

0,5х3

1,5

13

Українська література

2

2

2

2

0,5х3

1,5

9,5

 

Іноземна мова

3

3

3

3

0,75х3

2,5

14,5

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

0,5х3

1,5

9,5

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

0,5х3

1,5

6

Всесвітня історія

-

1

1

1

0,25х3

0,75

3,75

 

Основи правознавства

-

-

-

-

0,25х3

0,75

0,75

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

 

 

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

 

 

3

Мистецтво

-

-

-

1

0,25х3

0,75

1,75

Математика

Математика

4

4

-

-

 

 

8

Алгебра

-

-

2

2

0,5х3

1,5

5,5

Геометрія

-

-

2

2

0,5х3

1,5

5,5

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

 

 

2

Біологія

-

2

2

2

0,5х3

1,5

7,5

Географія

-

2

2

2

0,5х3

1,5

7,5

Фізика

-

-

2

2

0,75х3

2,5

6,5

Хімія

-

-

1,5

2

0,5х3

1,5

 5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

0,25х3

0,75

6,75

Інформатика

1

1

1

2

0,25х3

0,75

5,75

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

0,25х3

0,75

4,75

Фізична культура**

3

3

3

3

0,5х3

1,5

13,5

 

Разом

23,5+

3

26,5+

3

28+

3

28,5+3

 

 22+2

143

 

Факультативи  (російська мова)

1

1

1

1

 

 

4

 Всього (без урахування поділу класів на групи)

27,5

30,5

32

32,5

 

24

146,5

                     

 

Керівник закладу                    А.С.Шмигельський

                                                                                          

 

 

 

(додаток 4)

Індивідуальний  навчальний план

 Криничанський заклад загальної середньої  освіти І-ІІ ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області

(додаток14 до наказу Міністерства освіти і науки: від 12.06.2018 № 627

 

Індивідуальне навчання (6 клас)

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

 

Мови і літератури  (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

2

 Українська література

3

Математика

Математика

3

Природознавство

Природознавство

0,5

Мистецтво

Образотворче мистецтво

0,5

Технології

Трудове навчання

0,25

Інформатика

0,5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

 

0,25

 

 

 

10

Сумарна кількість годин 

 

 

    Керівник закладу                Шмигельський А.С.